Back to Top
Saving on the server...
Katarzyna Wołodkiewicz - Moonrise
Katarzyna Wołodkiewicz - Moonrise
« previous painting next painting »

Painting description

Cykl “Zbliżenie” ilustruje szczególny moment tuż przed rozpoczęciem nowego, bardzo osobistego I ważnego dla mnie projektu malarskiego, do którego przygotowuję się już od kilku lat. Odzwierciedla proces, w którym wiele doświadczeń, doznań, przemyśleń, efektów intensywnej pracy i poszukiwań zbliża się do siebie i niemal spotyka, niemal formuje nowy byt, nowy świat już się prawie wyłania na spotkaniu wielu płaszczyzn rzeczywistości. Nie tylko pęd koni symbolizuje to zmierzanie do celu, tak jak nie tylko konie są tematem tych obrazów. Te stworzenia cechuje ulotne i gwałtownie zmienne piękno, wobec którego mało kto pozostaje obojętny, ale w moich obrazach równie ważne są struktury i gęstości, które niemal tworzą ich formę, nigdy do końca, niczym wirujący pył, ruch cząsteczek i drobinek, przenikających się i nakładających planów, stwarzający przestrzeń wokół i wewnątrz form o zatartych granicach. Forma i przestrzeń zbliża się do materializacji w fizycznych kształtach, ale proces jeszcze trwa. Malowanie koni jest także cudownym spotkaniem z ich doskonałością, która łączy łagodność i wrażliwość z mocą i majestatem. Wyobrażając sobie ich dynamikę, podążam za rytmem i pulsującym ruchem, który staje się tempem i taktem mojego świata. Pragnę zapisać przemijający urok tej właśnie chwili, zatrzymać go w kadrze niczym pochwycone wspomnienia z tej podróży wgłąb siebie. Wspomnienia, które są ulotne, idealizują, płynnie zmieniają się w wyobrażenia, przez co kreują całkiem nowe warianty, opcje, prawdopodobieństwa. “Zbliżenie” jest ilustracją tego szczególnego czasu, jest to cykl o procesie, który stanowi kolejny krok w kierunku pełni. “Approaching” This series illustrates a special moment just before the start of a new painting project – one very personal and important for me, to which I have been preparing for several years. It reflects a process in which many experiences, sensations, thoughts, effects of intensive work and exploration are getting closer and closer to each other, almost forming a new entity, the new world is almost emerging at the meeting of many levels of reality. It is not only the movement of the horses that symbolizes this approaching, just as horses are not the only subject of these paintings. These creatures of volatile beauty leave hardly anyone indifferent, but in my paintings equally important are the structures and densities that almost create their form, which is never complete, reminding spinning dust, movement of particles. Diffusing and overlapping planes create space around and within forms without clear boundaries. Form and space are approaching materialization in physical shapes, but the process is still going on. Painting horses is also a joyful meeting with their perfection, which combines gentleness and sensitivity with power and majesty. Imagining their dynamics, I follow the rhythm and pulsating movement that becomes the pace and tact of my world. I want to record the transient charm of this moment, frame it like captured memories of a journey into myself. Memories that are fleeting, idealizing, changing unnoticed into notions, which create entirely new variants and probabilities. "Approaching" is an illustration of this special time, it is about the process that is a next step towards the fullness.

Moonrise

  • nr kat.: kwol23
  • dimensions: 80 x 120 cm
  • cena: Price by email
Kategoria obrazu
Searches direction
Rodzaj użytego medium:
Acrylic painting
Type of material:
board
View this painting in your home!
Skorzystaj z naszego 30 dniowego Okresu próbnego
Każdy wysłany przez nas obraz jest ubezpieczony i zabezpieczony na czas transportu. Nad systemem pakowania i dostawy pracowaliśmy latami. Jesteśmy pewni, że chwila w której odpakujecie zakupiony obraz będzie momentem wyjątkowej przyjemności i czasem niepowtarzalnych doznań. Zakupy w Touch of Art to Gwarancja satysfakcji.
Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję