Back to Top
Saving on the server...
 
/Joanna Ordon, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, studiowała na Wydziale
Malarstwa i Grafiki w latach 1991-1997.
Wcześniej ukończyła PLSP w Częstochowie , na kierunku - ceramika
artystyczna.
Działania twórcze na przestrzeni czasu w większości dotyczyły dziedziny
grafiki warsztatowej i użytkowej. Po latach wraca do malarstwa, które
zawsze było "prawdziwą miłością" i to właśnie malarstwo sztalugowe staje
się głównym środkiem Jej wyrazu artystycznego.

Obrazy artystki często oscylują wokół portretu. Przeważa technika olejna
na płótnie, desce , lub sklejce.
Unikalne ,osobiste podejście do tematu odnaleźć można zarówno w
przestrzeni sacrum jak i profanum.
Ostatni cykl obrazów "Szukam Twego Oblicza", gdzie sztuka łączy się z
wiarą, powstał na motywach "Chusty z Manopello" i "Całunu Turyńskiego" i
ma on swoją kontynuację w czasie. Cykl obrazów realizowany obecnie to
"Opowieści flamandzkie".
Zafascynowanie w młodości malarstwem impresjonistów jest wciąż obecne i
często ma swoje odbicie na płótnach autorki.
Ciągle poszukuje nowych form wyrazu i wynikającego z własnej
wrażliwości, podejścia do "odwiecznych tematów".
Doskonali i rozszerza swój warsztat malarski, dbając o profesjonalizm na
każdym etapie pracy.
Szeroko pojęta twórczość,  jako integralna część Jej osobowości, jest na
stałe wpisana w życie artystki, jako pasja, wyjątkowa droga rozwoju 
oraz indywidualny język wypowiedzi./
 
 
/Joanna Ordon, graduate of the Academy of Fine Arts in Gdansk, studied at the Faculty of Painting and Graphics from 1991 to 1997.
Earlier, she graduated from the PLSP in Częstochowa, in the field of artistic ceramics.
Her creative activities throughout the years have mostly concerned the field of graphic and applied arts. Years later, she returns to painting, which has always been her "true love", and it is easel painting that is becoming her main means of artistic expression.
The artist's paintings often oscillate around portraits. The oil technique prevails on canvas, board or plywood.
A unique, personal approach to the subject can be found in both space of the sacred and the profane.
The latest series of paintings "Looking for Your Face", where art is combined with faith, has been based on the motives of "The Veil of Manopello" and "The Turin Shroud" and it has its continuation in time. The series of paintings currently in progress includes "Flemish Tales".
The fascination with impressionist painting in her youth is still present and it is often reflected on the canvases of the author.
She is constantly looking for new forms of expression and an approach to "eternal themes'' that comes from her own sensitivity.
She improves and expands her painting workshop, taking care of professionalism at every stage of her work.
Broadly conceived creativity, as an integral part of her personality, is permanently inscribed in the artist's life, as a passion, a unique way of development and an individual language of expression./

To me, the act of painting is...

What was the first painting that you sold?

I’m inspired by...

What's your favorite sentence?

When was the last time you got a nice surprise?

A party is no good without...

I wish I had more...

Do you like nights?

I love it when...

A cat or a dog?

If you could no longer paint, then...

My favorite dish:

Bach, Elvis or Madonna?

If I could live forever, I would like to be...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję