Back to Top
Zapisuje na serwerze...

Urodzony w 1960r. Studia ASP Kraków, Wydział Grafiki w Katowicach, 1979-84r.

W latach 1983-1989 wspólnie z Tercetem Nadętym, czyli Grupą Trzech (Naliwajko, Szpyt, Żegalski ) a po roku 1989 już indywidualnie, artysta zorganizował ponad sto wystaw w Polsce, Niemczech, Holandii, USA, Francji. Wielokrotnie brał udział w wystawach zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, Holandii, USA, Francji, na Węgrzech, w ZSRR, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech i na Słowacji. Na International Artexpo New York 2000 i 2001 oraz na International Artexpo California 2000 wystawił duże indywidualne prezentacje swoich obrazów.

Ważniejsze publikacje opisujące twórczość P. Naliwajki: „Światło jest najważniejsze: Piotr Naliwajko i jego obrazy” Jacek Kurek, „Zamalowanie - rozmowy z Piotrem Naliwajką” Monika Josińska. Jubileuszowy katalog „50/50 Piotr Naliwajko”, Płocka Galeria Sztuki, Płock 2010, „Art & Business”, „Sztuka” ( kilkukrotnie); „Fine Art” (wielokrotnie), „Art Expressions Magazine” (wielokrotnie), „The Art Monthly”, „Arteon”, „Gazeta Antykwaryczna”, Feuerländer- Regions of Vulcan : Malerei um Kohle und Stahl” (Aschendorff Verlag Münster, 2010) „Unter die Menschen gefallen” ( Cludius Verlag Monachium) A. Krauss, „Malarstwo młodych 1980-1990” J. M. Daszkiewicz, „Słownik malarzy polskich” (Arkady), „Civitas Mentis” t.2 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), „Malarze polscy XIX i XX wieku” (Gazeta Antykwaryczna) oraz liczne artykuły w prasie polskiej, niemieckiej, holenderskiej, amerykańskiej i hiszpańskiej.

 

O obrazach malarza obszerniej pisali m.in:

Andrzej Matynia, Monika Małkowska, Jerzy Madeyski, Jarosław Świerszcz, Krzysztof Cichoń, Irma Kozina, Jacek Kurek, Lechosław Lameński, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Henk Abbink, Victor Forbes, Andreas Hildmann, Annette Krauss, Friedrich Kraft, Działalność artysty (malarstwo, akcje uliczne, nietypowe formy prezentacji obrazów itp.) stała się tematem kilku prac magisterskich oraz jednej doktorskiej.

Twórczość dokumentują między innymi filmy telewizyjne: „Tercet Nadęty” W. Dobrzyński 1989, „Christus Fahrt Autobus” z cyklu: Kunst und Botschaft RTL Niemcy 1991, „Bracia” J. Wolska, H. Jantos TVP 1999,” Impresje” M. Olczyk TVP 2005, „Sztuka Ekranowana- Piotr Naliwajko” P. Fik TVP Kultura 2009.

W roku 2006 Piotr Naliwajko namalował kurtynę pt: „Zdumiewająco nieprzemysłowy duch”. (4,6 x 8,2m.) do Teatru Powszechnego w Łodzi oraz w 2008 wielkoformatowy obraz „Blisko, najbliżej...” przeznaczony dla nowego Chorzowskiego Centrum Kultury.
Współpracuje z Glass Garage Fine Art. Gallery w Hollywood.

Piotr Naliwajko jest autorem 10 filmów pod wsólnym tytułem "Okiem mallarza. Spotkania z Mistrzem Piotr Naliwajko"

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY  W WYBORZE

PUBLIKACJE W JĘZYKU POLSKIM

 

Agra Art Aukcja 19.11.2006 Hotel Bristol.Sztuka 20 w., aukcja.  Red. A. P r u g a r, M. S i t k o w s k a. Warszawa 2006.

Art Expo – Nowy Jork 2001. „Art&Business” 2001, nr 4.

B i j o c h  M.: Dzicy nadchodzą. Fotoreportaż Józefa Wolnego. „Panorama” 1989, nr 29.

Bliźniemu swemu... Aukcja dzieł sztuki na rzecz towarzystwa pomocy im.św.Brata Alberta. Rzeszów 2004, 2006, 2008.

B ł a ż e w i c z  O.: Gry i zabawy nienadętych. „Głos Wielkopolski” 20–21 VIII 1988.

B r o s z k i e w i c z  J.: Cele otwarto... „Wieczór” z 9 VIII 1989.

C i c h oń  K.: Malarz ortodoksyjny, "Arttak" 2013, nr 3.

C i c h o ń  K.: Tekst do obrazu Ojcowie i syn. W: 50/50 Płocka Galeria Sztuki. Red. A. Wasilewska , Płock 2010.

C i c h o ń K.: Tożsamość? Toż płynność! "Liberté" 2013, nr 14

C i u s  R.: Mesjasz czy prowokator? „Trybuna Śląska” z 8 XII 1995.

C y r u s  J.: Artystyczny Śląsk? Próbuję zaatakować ludzką świadomość – twierdzi Piotr Naliwajko. „Dziennik Zachodni” z 5 XI 1998.

C y r u s  J.: Za kotarą, przy muzyce. „Dziennik Zachodni” z 26 V 1997.

Człowiek na krawędzi[d]. "Tygodnik Suwalski" z 17.VII.2011

Dama z pokurczem. „Wprost” 2005, nr 13.

D a s z k i e w i c z  J. M.: Malarstwo młodych 1980–1990.Nowe tendencje. Warszawa 1995.

D a s z k i e w i c z  J. M.: Nowe tendencje w malarstwie polskim. „Sztuka” 1992, nr 1–6.

Dąbrówki 9.Wokół malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Red. J. R y k a ł a, A. K o w a l s k i. Katowice 2007.

Desa Unicum, 7XI 2002 – Aukcja 120. Oprac. A. R y s z k i e w i c z. Warszawa 2002.

Droga Krzyżowa dla Matki Boskiej  z Guadelupe. „Współczesne Malarstwo” 2007, nr 2 (5), s. 10 (reprodukcja obrazu P. Naliwajki  Jezus obarczony krzyżem).

Duda-Gracz i uczniowie (1976–1982). Katalog wystawy, marzec–kwiecień 2001. Katowice 2001.

Duda-Gracz i uczniowie (1976–1982).„Art&Business” 2001, nr 5.

9 wystawa prawdziwego współczesnego malarstwa. Bielsko-Biała 1985.

Egzamin z tolerancji.Z Piotrem Naliwajką, artystą z Chorzowa, rozmawia Piotr Rębacz. „Wspólny Chorzów” 1998, nr 8 (35).

F i l a r  D.: Wielka Forma Mistrza – rozmowa z Piotrem Naliwajką*, jednym z najbardziej znanych współczesnych polskich malarzy. „Inwestment Tribune” 2007, nr 5.

F r y c h e l-I m i o l c z y k  J.: Prowokacja dla niewtajemniczonych, czyli malarstwo prawdziwe Piotra Naliwajki [niepublikowana praca magisterska; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie, 2003].

G a w r y c h  J.: Tercet Nadęty. „Dziennik Zachodni” z 10 II 1989.

Grupa artystyczna – manifest. Naliwajko – Szpyt – Żegalski. „Sztuka Polska” 1985, nr 10.

G u r s z t y n  M.: Malowane kurtyny teatralne. Ich stan zachowania, przyczyny zniszczeń i wytyczne prac konserwatorskich [niepublikowana praca magisterska; Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, 2007].

„Hajduczanin” 2003, nr 4 (88), nr 6 (90) (reprodukcje obrazów).

H a r a s i m o w i c z  B.: Mocne uderzenie. „Tygodnik Demokratyczny” 1988, nr 10 (1800).

H a r a s i m o w i c z  B.: Tylko dla zdeprawowanych. „Politechnik” 1988, nr 6.

H e j n o  S.: Piłaci czają się w każdej bramie. „Kurier Lubelski” z 29 IX 2011

H r y n i e w i e c k i  R.: Gwiezdnymi ścieżkami do Maryi.Wiersze.Ilustracje: PiotrNaliwajko. Chorzów 1996.

J a n o w s k i  T.: Tercet Nadęty. „itd” 1988, nr 28.

J o s i ń s k a  M.: Zamalowanie. Rozmowy z Piotrem Naliwajką. Chorzów 2009.

J ó z e f c z u k  G.: Naliwajko już przybył. „Gazeta Wyborcza” z 30 IX 2011, dodatek Lublin.

K a ł ę b a s i a k  Ł.: Malarska bitwa pod Łodzią. „Gazeta Wyborcza” z 30 XI 2005, dodatek Katowice–Bielsko-Biała.

K a m i ń s k i  J.: Komentarz. „Sztuka Polska” 1985, nr 10.

K a r c z e w s k i  L.: Duch Łodzi na płótnie. „Gazeta Wyborcza” z 19 I 2005.

K a r c z e w s k i  L.: Duch Łodzi urzeka harmonią i nadzieją.Kurtyna „Zdumiewająco nieprzemysłowy duch” Piotra Naliwajki.„Gazeta Wyborcza” z 27 III 2006, dodatek Łódź.

K a r c z e w s k i  L.: Łódź pozłocona.Wywiad z Piotrem Naliwajką. „Gazeta Wyborcza” z 31 XII 2004 – 2 I 2005, dodatek Łódź.

K a r c z e w s k i  L.: To płótno wytrzyma wiele lat. „Gazeta Wyborcza” z 30 III 2006, dodatek Łódź.

K a r c z e w s k i  L.: Widzowie powitali kurtynę – obraz. „Gazeta Wyborcza” z 28 III 2006, dodatek Łódź.

K a r w a c k a  K.: Chorzowski malarz Piotr Naliwajko. „Hajduczanin” 1999, nr 9 (45).

K a r w a ń s k a  K.: Atlas Sztuki. Autorska galeria sztuki współczesnej [niepublikowana praca magisterska; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Porównawczej Historii Sztuki, 2007].

K a r w a t  K.: „Zdumiewająco nieprzemysłowy duch”.Rozmowa z malarzem Piotrem Naliwajką*.„Śląsk” 2006, nr 8.

Każdemu czasowi jego sztuka, Arsenał 88. Warszawa 1988.     

K o w a l s k i  R.: Naliwajko w mykwie. „Gazeta Wyborcza” z  27 IX 2010, dodatek Płock.                                                           

K o z i n a  I.: O potrzebie historii sztuki. Zastosowanie ikonologii w badaniach nad wybranymi przykładami sztuki współczesnej.W: Przestrzeń sztuki:obrazy, słowa, komentarze. Red. M. P o p c z y k. Katowice 2005.

K r a w c z y k  J.: Przypadek Naliwajki. „Arteon” 2005, nr 1 (57).

K r ó l  J.: Tercetu Nadętego portret realistyczny. „Student” 1989, nr 8.

K r u s e  H.P.: Berlin – Dahlem. W: 50/50 Płocka Galeria Sztuki. Red. A. Wasilewska , Płock 2010.

K u c z y ń s k a  A.: (O kurtynie – brak tytułu). „Arteon” 2005, nr 1 (57).

K u l i g o w s k a-K o r z e n i e w s k a  A.: Zdumiewająco nieprzemysłowy duch. Łódź 2006.

K u r e k  J.: Chorzowskie niebo nad Łodzią. „Chorzowianin” 2005, nr 5 (226).

K u r e k J.: Dama z Pokurczem, Grejfruciara i Chaplin. Ciało jako obraz świata w malarstwie Piotra Naliwajki.W: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym. Red. A. Kiepasa, E. Struzik, Katowice 2010

K u r e k  J.: Od miasta węgla i stali do miasta nauki i sztuki.Z dziejów Chorzowa w latach 1990–2005. Chorzów 2005.

K u r e k  J.:Piękno spotkania.W:Śląsk – miejsce spotkania. Red. J. K u r e k, K. M a l i s z e w s k i. Chorzów 2005.

K u r e k  J.: Piękno spotkania. „Arteon” 2005, nr 1 (57). 

Kurek J.: Straż o świcie. W: Miasto i czas. Red. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2008

K u r e k  J.: Zdumiewająco nieprzemysłowy duch.W: „Civitas Mentis”.T. 2. Red. Z.K a d ł u b e k, T. S ł a w e k. Katowice 2007.

K u r e k  J., M a l i s z e w s k i  K.: Koda (pracownia, mistrz, sacrum). W: Z tęsknoty za mistrzem. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Chorzów 2007 [fotografie K. Gasiewicz i M. Niesłony].

Kurtyna dla Powszechnego [1]. „Dziennik Łódzki” z 2 II 2006.

L e c z e k B.: Wydał na bohomaz 45 tyś. zł. „Fakt” z 25 VI 2008

L a m e ń s k i  L.: Świat według Piotra Naliwajki.Szkic do portretu malarza. „Arteon” 2005, nr 1 (57).

„Lekki chaos jest”.Katalog wystawy w Galerii Sztuki – 1 Centrum Olimpijskiego w Warszawie zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie „Serenissima”. Warszawa 2008.

L e n a r c i ń s k i  M.: Jezus w dżinsach Lee i majtkach od Gucciego. „Dziennik Łódzki” z 24 X 2007.

L e n a r c i ń s k i  M.: Obrazów się nie opowiada. „Dziennik Łódzki” z 18–19 XII 2004.

L e n a r c i ń s k i  M.: Tylko wielkie obrazy... „Dziennik Łódzki” z 10 I 2005.

Ludzie bogaćcie się! A potem kupujcie nasze obrazki.Tercet Nadęty. „Sztuka Polska” 1989, nr 1.

Ł u k a s i e w i c z  M.: Kurtyna do oglądania. „Newsweek Polska” 2006, nr 12.

M a d e y s k i  J.: Piotr Naliwajko.Obrazy – obrazy.Galeria Sztuki „Tamka”. Warszawa  2005.

Malarze polscy XIX i XX wieku.Mała encyklopedia rynku sztuki. Red. J. R a p i c k a. Kraków 2004, s. 181 [hasło: Naliwajko Piotr].

Malowana kurtyna. „Angora” Łódź 2006, nr 15 (825).

M a ł k o w s k a  M.: Duchy monumentalne. „Rzeczpospolita” z 10 I 2005.

M a r k o w s k a  B.: Tercet Nadęty.Rozmowa z Piotrem Naliwajką, Leszkiem Żegalskim i Januszem Szpytem. „Przegląd Tygodniowy” 1988, nr 39 (339). M a t y n i a  A.: Martwa natura i... „Odrodzenie” 1988, nr 11.

M a t y n i a  A.: Kobiece akty i męskie ciała. „Sukces” 2002, nr 9 (149).

M a t y n i a  A.: Martwa natura i... „Odrodzenie” 1988, nr 11.

M a t y n i a  A.: Perwersyjni Piłaci. „Sukces” 2003, nr 6 (158) [przedruk w: „Angora” 2003, nr 24 (679)].

M a t y n i a  A.: Plastyka. Polskie sukcesy za granicą. „Sukces” 2001, nr 12 (140).

M i c h a l a k J.: Wstęp. „Arteon” 2005, nr 1 (57).

M i c h a l s k i  L.: Olejne dowcipy. „Tak i nie” II 1988.

M i e r z y ń s k a  E.: Nowy Jork leżał plackiem.Hołd dla pierdziela. „Dziennik Pojezierza” z  12–18 III 1999.

M i l i s z k i e w i c z  J.: Eros narodowy na Skałce. „Art & Business” 204, nr 10.

M i l i s z e w i c z  J.: Rozmowa z Witoldem Zaraską o jego kolekcji. Na aukcjach nie przepłacam. „Rzeczpospolita” z 2 X 2003.

Moje zabawki. Z Piotrem Naliwajką rozmawia Andrzej Matynia. „Art&Business” 2002, nr 9 (146).

N a d o l s k i  M.: Nowi Dzicy Normalni Dadaiści. „Wprost” 1988, nr 35.

Nagi Malczewski i wystrzał z „Aurory”. „Trybuna Robotnicza”z  II 1990.

N a l i w a j k o J.: Kredowa wpływa do olejnej czyli Portret Brata Artysty(100x700).

W: 50/50 Płocka Galeria Sztuki. Red. A. Wasilewska , Płock 2010.

N a l i w a j k o  P.: Kreski. W: Zeszyty rysunkowe inaugurujące działalność Galerii Kreski. Red. A. Wasilewska. Płock 2011

Naliwajko 4 i pół. „Trybuna Śląska” z 21 V 1997.

Nie ma powodu żebym nie malował. Wywiad Michaliny Domoń. "Artysta i sztuka" 2013, nr 9.

Niepokorny Naliwajko w Windzie [PES] „Gazeta Wyborcza” z 15–16 X 2005.

Obraz musi obronić się sam. Marek Ciszak  rozmawia z Piotrem Naliwajką . „Śląsk” 2011, nr 9(191)

O d z i m e k  A.: Motywy religijne w malarstwie Piotra Naliwajki [niepublikowana praca podyplomowa ; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych , 2011].

O r z e c h  T.: Prowokator nastroju. „Dziennik Zachodni” z 16 III 1994.

50 płócien na 50 lat [MO] „Gazeta Wyborcza” z 7 X 2010, dodatek Płock.

P i n d o r  Z.: Prawdziwe malarstwo w Starej Kordegardzie. „Sztuka” 1988, nr 4–5 (59).

Piotr Naliwajko.Malowanie. Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”. Kielce 2005.

Piotr Naliwajko, malarstwo. Katalog wystawy Galerii Wirydaż, Lublin 2011

Piotr Naliwajko.Tylko wielkie obrazy. „Przegląd” 2005, nr 1.

Portret obywateli [Sek]. „Dziennik Zachodni” z 20 VI 2008

P i s k o r  S.: Wspólnota. „Tak i nie” V 1989.

P o p i e l  A.: Nasze rozmowy. Credo młodych nieposłusznych. „Sztuka Polska” 1987, nr 1.

P o p i e l  A.: Tercet Nadęty. „Tygodnik Demokratyczny” 1987, nr 13.

Prowokacja artystyczna? „Tercet Nadęty” na torach [KP] „Wieczór” z 3 VII 1989.

P r y n d a  K.: Pastiszowe malarstwo. „Wieczór” 1983.

R a d w a n  Ł.: Mistrzowie wtórności. „Wprost” 2006, nr 12.

R a k o w s k a  K.: Kup kawałek kurtyny. „Gazeta Wyborcza” z 8–9 I 2005, dodatek Łódź.

R a k o w s k a  K.: Matka Boska Barbie. „Gazeta Wyborcza” z 7–13 I 2005, dodatek Łódź.

R a k o w s k a  K.: Przewrotny realizm. „Gazeta Wyborcza” z 12 I 2005, dodatek Łódź.

R a l a  M.: Zdrowaś Barbie. „Nie” 2002, nr 51–52.

R ę b a c z  P.: Pop-art po polsku.Rozmowa z Piotrem Naliwajką, chorzowskim malarzem.„Goniec Górnośląski” 1998, nr 34.

R ę b a c z  P.: Sztuka w ataku. „Goniec Górnośląski” 1998, nr 27.

R u s z c z y k  J.: Premiera kurtyny. „Newsweek Polska” 2006, nr 12.

R y c h e l  M.: Dyptyk Michałów Aniołów. W: 50/50 Płocka Galeria Sztuki. Red. A. Wasilewska , Płock 2010.

S a f u t a  J.: Uwolnić Madonnę. „Polityka” 2001, nr 47.

S a r z y ń s k i  P.: Artyści pieniądza. „Polityka” 2003, nr 43.

S a r z y ń s k i  P.: Grupa Gruppa i inne grupy.Przemarsz ptaszków. „Polityka” 2002, nr 17.

S a r z y ń s k i  P.: Malowana kurtyna. „Polityka” 2005, nr 1.

S a r z y ń s k i  P.: Pieszczoty pędzlem. „Polityka” 2001, nr 32.

S a r z y ń s k i  P.: Świadomość ryjka. „Polityka” 2001, nr 51–52.

S a w c z u k  E., D z i o p a k  M.: SD Galeria 2000.  Warszawa 2000.

S e k u ł a  M.: Jestem twardzielem. Przedstawiamy Piotra Naliwajkę*, malarza z Chorzowa. „Dziennik Zachodni” z 1 II 2008, dodatek chorzowski [„Tygodnik Miejski Chorzów” nr 5 (250)].

S e m i k  T.: Wielka próba.Piotr Naliwajko za oceanem. „Dziennik Zachodni” z 25 II 2002.

S k o c z a  M.: Artystyczne zjawisko socjologiczne. Tercet Nadęty. „Dziennik Zachodni” z 2 IV 1990.

S k o c z y l a s  A.: Prezentacje. Piotr Naliwajko. „Sztuka” 1999, XXIII (51).

Słownik malarzy polskich. Od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku. Red. M. J e n d r y c z k o. T. 2. Warszawa 2001, s. 244 (E. G o r z ą d e k  hasło: Piotr Naliwajko).

S t a c h o w s k a I.: Rozczarowanie, rozgoryczenie, przebaczenie. Aksjologiczne implikacje przebaczenia. W: Przebaczenie. Red. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2012

S z c z a w i ń s k i  M.: Dlaczego surrealizm? W: Świat Nadrealny.Katalog wystawy w Galerii „Gala” przy Miejskim Domu Kultury „Batory”. Chorzów 2003.

Sztuka polska w Szwecji. „Współczesne Malarstwo” 2007, nr 2 (5), s. 13 (reprodukcja obrazu P.Naliwajki).

Ś w i e r s z c z  J.: Malarstwo Piotra Naliwajki. „Sztuka” 1987, nr 6.

S z a t k o w s k a L.:  50 obrazów całkiem oswojonego , „normalnego dadaisty”. „ Tygodnik Płocki” z 12.X.2010.

Tercet Nadęty. „Sztuka Polska” 1989, nr 1.

„The eastern wave”.Katalog wystawy „Red & White”.Warszawa 1989.

T o m a s z e w s k a  K.:  Superrealiści. „Sztuka Polska” 1988, nr 6.

Trzech w galerii. „Gazeta Olsztyńska” z 7–8 III 1999.

Via Crucis, Droga Krzyżowa. Łódź 2007.

V i l l q i s t  I.: Nekrofagi. "Gazeta Wyborcza" z 31 X - 1 XI 2013, dodatek Katowice.

W a c h-M a l i c k a H.: Kurtyna multimedialna. „Dziennik Zachodni” z 20 XI 2007.

W a s i l e w s k a  A.: 50/50 Piotra Naliwajki. W: 50/50 Płocka Galeria Sztuki. Red. A. Wasilewska , Płock 2010.

W a s i l e w s k a  A.: Primavera. W: 50/50 Płocka Galeria Sztuki. Red. A. Wasilewska , Płock 2010.

W a s i l e w s k a  A.: Widzialne Niewidzialne. W: Widzialne Niewidzialne. Katalog wystawy malarstwa surrealistycznego, Płock 2009

W i e c z o r e k  R.: Dialog z przeszłością w malarstwie Piotra Naliwajki. [niepublikowana praca magisterska; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2005].

Wieczór z alternatywą, kapelusznikami i art. déco [RK] „Gazeta Wyborcza” z 1.X.2010, dodatek Płock.

Wywiad Moniki Josińskiej z Piotrem Naliwajką. "Elity" 2008, nr 5-6(28)

W o y n a r  M.: Zatłoczona samotność. W: 50/50 Płocka Galeria Sztuki. Red. A. Wasilewska, Płock 2010.

Z Piotrem Naliwajką rozmawia Krzysztof Cichoń. "Arteon" 2005, nr 1(57).

Z a c z k o w s k i  P.: Chorzów plastyczny. „Śląsk” 1999, nr 12.

Z a c z k o w s k i  P.: Prowokacja bardzo serio. „Śląsk” 2000, nr 4.

Z a d o r a A.M.: Technika malarska Piotra Naliwajko. W: 50/50 Płocka Galeria Sztuki. Red. A. Wasilewska , Płock 2010.

Zakorzenione w świadomości [Wojz] „Chorzowianin” 2008, nr 25(401)

Z b o r a l s k a  K.: Urodzony gorszyciel. „Pani” 2008, nr 6.

Z b o r a l s k a  K., C e g ł o w s k i  P.: Kompas sztuki – ranking polskich artystów współczesnych. „Rzeczpospolita” z 13 III 2008.

 

 

PUBLIKACJE W JĘZYKACH OBCYCH

 

A b b i n k  H.: Piotr Naliwajko. „Art Expresions Magazine” 2000, No 21.

B a e r-B o g e n s c h ü t z  D.: Ventehrszeichen des Heilsgeschehens. „Frankfurter Rundschau”, 21 I 1991.

B a n t l e  U.: Die Fluchtlinien laufen auf Christus zu. „Süddeutsche Zeitung”, 3 III 1994.

B a n t l e  U.: Gekreuzigt in unserer Welt. „Süddeutsche Zeitung”, 22 II 1994.

B a n t l e  U.: Nächtsteliebe ist Pflicht. „Münchener Merkur”, 16 III 1994.

B a n t l e  U.: Unter die Menschen gefallen. „Süddeutsche Zeitung”, 14 II 1994, 25 II 1994.

B e c k e r  C h.: Provozierend alltäglich: Drastischer Realismus in den Glaubensbildern.„Ebersberger Zeitung”, 8 III 1994.

Biaf '90. Barcelona International Art forum.Barcelona 1990. 

Bilder von Christus.„Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln” 1990, Nr 36.

B r a t t e n  D.: Favorable judgment rendered at Athenaeum show. „Art&Entertaiment” 23 VIII 2000. (prawdopodobnie miesięcznik)

Breaking The Wall.„DECOR” 2002, No 8.

Christus als Hoffnung in bedrängter Zeit.„Münchener Merkur”, 21 II 1994.

Christus fährt Autobus. „Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt”, 24 VIII 1990.

Christusbilder.Still mahnend, aber auch aufsässig und laut schreiend.„Bergische Landeszeitung”, 7 IX 1990.

C r ü w e l l  K.: Ironischer Realismus. „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 20 I 1991.

Ecce Homo.„Münchener Merkur”, 3 III 1994.

Ecce Homo – seht den Menschen. Zeitgenössische Darstellungen Jesu.„Süddeutsche Zeitung”, 18 II 1994.

Ein Kreuz.Moderne Werke zu Kreuz und Passion.Katalog zur Ausstellung der Diözese Würzburg 24 II – 8 IV 1993.Würzburg 1993.

„Evangelisches Magazin für Bayern” 1997/1998 (reprodukcje obrazów).

F o r b e s  V.: Piotr Naliwajko.A Disturbing Beauty.„Fine Art” 2001, No 1.

G u s k  S.: Spitzweg mit Pop-Art gekreuzt. „General Anziger Bonn”, 9 X 1986.

H i l b e r s  T.: Kunstcircus Zandvoort gooit de kunst’op straat’. „De Zandvoorter”, 9 IX 1993.

H i l d m a n n  A.: Vor der Entscheidung. „Sonntagsblatt. Evangelische wochenzeitung für Bayern” 1991, Nr 8.

International Art expo.Concourse exhibition center San Francisco, California 2–5 XI 2000. San Francisco 2000.

International Art expo New York.Jacob K. Jarits Convention Center, 9–13 III  2000, 8–12 III 2001.New York 2000 i 2001.

International Art Fair debuts.„Desert Post Weekly” 2000, No 11.

J o h n s o n  S.: Amber.Artists. Angst. „The Arts Monthly” 1994, No 8.

Kardinal kam zur Kunstbegegnung.„Bergische Landeszeitung”, 1 IX 1990.

K h a l a f  L.: Piotr Naliwajko.An Interview With The Artist.„Fine Art” 2000, No 2.

K h a l a f  L.: Piotr Naliwajko. „Art Expressions Magazine” 2001, No 22, 23, 24, 25.

K h a l a f  L.: Soulful, Passionate and Disharmonious.Piotr Naliwajko. „Fine Art” 2000, No 2.

K o r g u l – W y s z a t y c k a I .: Piotr Naliwajko- nota biograficzna. W: Kolekcja Płockiej Galerii Sztuki. Red. A. Wasilewska, Płock 2011

K r a f t  F.: Sie nahmen ihn nicht auf. „Sonntagsblatt. Evangelische wochenzeitung für Bayern” 1991, Nr 12.

K r a u s s  A.: Die Fluchtlinien laufen auf Christus zu... „Süddeutsche Zeitung”, 3 III 1994.

K r a u s s  A.: Und keiner sieht hin. „Sonntagsblatt. Evangelische wochenzeitung für Bayern” 1991, Nr 9.

Kunstcircus slaat in Zandvoort tent op.„Haarlems Dagblad”, 7 IX 1993.

Künstler aus Polen versetzen Christus in gewalttätigen Alltag.„Kölner Stadt-Anzeiger”, 1–2 IX 1990.

L a n g h o f f  H.: Das Kreuz zwischen Punkern. „Kölner Stadt-Anzeiger”, 5 IX 1990.

Malerei soll den Geist der Zeit individuell darstellen.„Bonner Rundshau”, 9 X 1986.

Mit dem Herrn sitzen die Punks am Tisch.„Volksblatt/Volkszeitung”, 4 VI 1992.

N e w c o m b  J.: Style and Substance. Doggie Details. „Profile. Weekly Magazine” 2000, No 8.

N i c o l  G.: Die schreckliche Betroffenheit. „Frankfurter Neue Press”, 26 I 1991.

Palm Springs International Art Fair 2000. El Paseo 2000.

Palm Springs International Art Fair 2001.El Paseo 2001.

Polnische Christusbilder.Das Leid als Leid begreifen [ws] „Süddeutsche Zeitung”, 5–6 II 1994.

Polnische Dadaisten in der Akademie. „Kölner Stadt-Anzeiger”, 24 VIII 1990.

Polnischer Dada in Bensberg. „Begrische Landeszeitung”, 30 VIII 1990.

Stichting Kunstcircus Zandvoort.Zandvoort 1993.

S c h l e p e r  T.: Roter Faden durch die Ausstellung. W: Feuerländer Regions of Vulcan, Oberhausen 2010.

Unter die Menschen gefallen. Polnische Christusbilder. Hrsg. A. K r a u s s. München 1991.

Malarstwo jest dla mnie ...

Jaki był Twój pierwszy sprzedany obraz?

Inspiruje mnie ...

Podziel się z nami swoją ulubioną sentencją

Opowiedz nam kiedy ostatnio zostałeś miłe zaskoczony

Impreza nie jest dobra bez ...

Chciałbym mieć więcej ...

Lubisz noce?

Uwielbiam gdy ...

Kot czy pies?

Gdybyś nie mógł dłużej malować to ...

Ulubione danie? ...

Bach, Elvis czy Madonna

Nieśmiertelność chciałbym spędzić jako ...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję