pokaż kategorie

Regulamin Galerii

 

REGULAMIN GALERII TOUCH OF ART
 

Dział pierwszy – ogólony

§1. Właścicielem Galerii TouchofArt.eu jest Paweł Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Kamiński TouchofArt z siedzibą przy ul. Batorego 35/4 58-300 Wałbrzych NIP 886-246-82-19  Regon 020530389 kom:+48 696 46 92 46. Działalność gospodarcza jest wpisana pod numerem 32131 do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Uprawnionym do reprezentacji we wszystkich sprawach  Galerii TouchofArt.eu pozostaje właściciel Paweł Kamiński.

§2. Przedmiotem działalności Galerii TouchofArt.eu jest sprzedaż w trybie art. 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny Prac Artystycznych sporządzonych przez artystów współpracujących z Galerią TouchofArt.eu, jak również realizacja indywidualnych zamówień na Prace Artystyczne składanych przez klientów GaleriiTouchofArt.eu.  

Przez Pracę Artystyczną rozumie się : obraz, zdjęcie, rzeźbę, lub ramę do obrazu. 

Przedstawione w GaleriiTouchofArt.eu zdjęcia Prac Artystycznych mogą nieznacznie różnić się od oryginalnego wyglądu, jak również nie wszystkie Prace Artystyczne prezentowane w witrynie internetowej Galerii TouchofArt.eu mogą być dostępne Kupującym "od reki" dlatego też przed każdorazowym zakupem prosimy o kontakt mailowy z Galerią TouchofArt.eu pod adresem [email protected] , lub telefoniczny +48 600 700 628 w celu potwierdzenia dostępności wybranej Pracy Artystycznej, lub terminu realizacji indywidualnego zamówienia.

§3. Zamówienia w GaleriiTouchofArt.eu można składać poprzez:

- e-mail: [email protected]

 - telefonicznie +48 600 700 628

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta mogą być rozpatrywane dopiero następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w następujący sposób:

 - przy odbiorze przesyłki,

 - przelewem (przedpłatą).

§4. Ceny wszystkich Prac Artystycznych znajdujących się w GaleriiTouchofArt.eu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§5. Koszty wysyłki i ewentualnego ubezpieczenia ponosi Kupujący, a ustalane są one według aktualnej taryfy Poczty Polskiej, lub wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej. Jeśli Praca Artystyczna wysyłana jest poza obręb Unii Europejskiej, koszta koniecznej ekspertyzy i zezwolenia na wywóz wydawane przez Konserwatora Zabytków ponosi Galeria TouchofArt.eu.

§6. W przypadku otrzymania przez Kupującego Pracy Artystycznej uszkodzonej, lub w jakikolwiek sposób niezgodnej z zawartą wcześniej umową, Kupującemu będącemu konsumentem przysługują wszystkie uprawnienia określone właściwymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności zapiski ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

W przypadku otrzymania przez Kupującego Pracy Artystycznej uszkodzonej, lub w jakikolwiek sposób niezgodnej z zawartą wcześniej umową Kupującemu niebędącemu konsumentem przysługują wszystkie uprawnienia określone przepisami kodeksu cywilnego. 

Kupujący przed skorzystaniem z uprawnień określonych stosownymi przepisami prawa może w dowolny sposób złożyć reklamację w dowolny sposób. Reklamacja może być składana pod adresem Paweł Kamiński TouchofArt ul. Batorego 35/4 58-300 Wałbrzych, tel/fax: +48 74 880 57 78 e-mail : [email protected] Obowiązkiem Właściciela Galerii jest dostarczanie Prac Artystycznyc bez wad. W przypadku wniesienia reklamacji strony umowy dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu. 

§7. Na podstawie ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczn, a także na podstawie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ma prawo dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie określonym w w/w ustawie. Pouczenie o odstąpieniu od umowy (kliknij by pobrać) ,wzór formularza odstąpienia od umowy (kliknij by pobrać)

§8. Klienci Galerii zobowiązani są do nie zamieszczania w witrynie GaleriiTouchofArt.eu treści o charakterze bezprawnym.

§9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie stosowne przepisy prawa.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 600 700 628

Galeria TouchofArt.eu reprezentowana przez Pawła Kamińskiego zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci Galerii mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§10. Właściciel Galerii TouchofArt.eu informuje, iż zdjęcia prac artystycznych zwłaszcza obrazów, fotografii czy rzeźb mogą przedstawiać treści erotyczne, lub karykatury zawarte w pracach. 

 

Dział drugi - dla artystów

§11. Niniejszy dział regulaminu dotyczy wyłącznie warunków współpracy artystów z galerią TouchofArt.eu oraz przysługujących im praw autorskich 

§12. Umieszczenie wizerunku pracy wraz z tytułem i jej opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora na stronie TouchofArt.eu oznacza iż osoba wskazana jako autor pracy w pełni korzysta z ochrony należnych jej praw autorskich.  Artysta chcący podjąć współpracę lub już współpracujący z galerią TouchofArt.eu jest zobowiązany złożyć oświadczenie poprzez akceptację niniejszego regulaminu  iż zamieszczony przez niego wizerunek pracy nie jest kopią, przeróbką, lub adaptacją cudzego dzieła. 

§13. Umieszczenie wizerunku pracy wraz z tytułem i jej opisem oraz imieniem i nazwiskiem autora na stronie TouchofArt.eu jest równoznaczne z uprawnieniem TouchofArt.eu do wykorzystania wizerunku pracy w celu promocji i reklamy oraz sprzedaży jej oryginału.

§14. Zabrania się umieszczenia na stronie TouchofArt.eu wizerunków prac artystycznych zawierających treści zabronione prawem, pornograficzne lub obraźliwe dla uczuć religijnych. W przypadku umieszczenia wizerunku takiej pracy TouchofArt.eu zastrzega sobie prawo usunięcia wizerunku ze strony. W przypadku ponownego naruszenia powyższego zakazu przez tego samego artystę TouchofArt.eu zastrzega sobie prawo zerwania  jakiejkolwiek współpracy z jej twórcą.

§15. TouchofArt.eu nie jest uprawnione do jakiejkolwiek ingerencji w wizerunek przedstawiający daną pracę artystyczną w tym tytuł czy opis pracy.  W przypadku umieszczenia przez autora pracy artystycznej  na stronie TouchofArt.eu zawierającej treści erotyczne, prowokacyjne mogące zostać uznane za obraźliwe odpowiedzialność z tego tytułu ponosi twórca pracy artystycznej.