• Invisibilium No2 - XI Witold Abako
powiększ obraz