• Invisibilium No2 - VII Witold Abako
powiększ obraz