• Invisibilium No2 - XII Witold Abako
powiększ obraz