Back to Top
Записывает на сервере...

The human being, with his dual nature – sensual and spiritual, is my biggest inspiration and focus.

Through figurative art I transfer elemental content of human existence that people, in a natural way, may come to read, even without knowing the code and cultural context, which is often necessary to read abstract art.

The human form is like a temple; a sphere of sacrum, which encompassed the richness of emotions and experiences. These states of mind are sources of exploration for me to seek those binding qualities that make us human. Sculpture is a way for me to convert intangible feelings into three-dimensional forms.

I am fascinated by the richness of human interior life and the ways we express feelings outside of language. Trying to sculpt or paint an intangible emotion or human experience has become my biggest challenge.

Some of these emotions, as part of our existence, include pain, suffering, longing. Moments of happiness and excitement mix with those of anxiety and pain, thus forming us as humans. In the same way I form my clay. Inner torments, limitations, incompleteness are reflected in physical forms, which are often cracked, hollow, and incomplete. My works are evidence of a search for the means of expression that split the self into a dilemma of human experience.

Face expressions, gestures, serve as references for form. My works become ‘a meeting place’ – a meeting with the inner and exterior selves, while at the same time opening up a meeting space with another’s essence.

My main intention is to create such sculptures and paintings that will speak for themselves with their form and power of expression. My challenge is to make accurate references to universal values shared by humanity. Despite cultural differences there are more similarities between people, concrete values are rooted deeply in our souls – love, compassion, sense of beauty, need for reflection. These values I seek in art.

Joanna Sokołowska
Artystka - malarka i rzeźbiarka z Warszawy (urodzona w 1984). Stypendystka  Fulbrighta w 2013 roku, studiowała w Massachusetts College of Art w Bostonie, USA, gdzie otrzymała dyplom MFA w maju 2015.  Posiada wyksztalcenie zarówno artystyczne i językowe, zarówno w Polsce jak i za granicą. Wcześniej otrzymała stopień Magistra Filologii Angielskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej - Uniwersytet Warszawski (2009); stopień Licencjata Filologii w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego -Uniwersytet Warszawski (2006);  stopień Magistra Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2012); stypendium Erasmus na Wydziale Rzeźby - Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie (2009/2010). Wystawiała swoje prace w Polsce, Włoszech i USA.
Jej obrazy i rzeźby krążą wokół tematu człowieka i jego wewnętrznych emocji, przeżyć, psychiki.  Najczęściej zajmuje się portretem, ludzką twarzą. Łączy elementy realizmu z ekspresyjnym, emocjonalnym dążeniem do siły przekazu. Jak sama mówi: "Postać ludzka jest dla mnie niczym świątynia;  jest sferą sacrum, która kryje w sobie bogactwo emocji i doświadczeń. Te zmienne stany umysłu, emocje, są dla mnie źródłem poszukiwania tych wiążących cech, które sprawiają, ze jesteśmy ludźmi. Rzeźba i malarstwo jest dla mnie sposobem na wyrażenie niematerialnych uczuć i stanów psychicznych w namacalnych trzech - i dwu- wymiarowych formach.”
 
Więcej informacji można znaleźć tutaj:
strona internetowa:   www.joannasokolowska.com
social media: FACEBOOK: JoannaSokolwska ART
INSTAGRAM: Joannasokolowska_art
YOUTUBE ART CHANNEL: Joanna Sokolowska ART
 
 
WYKSZTALCENIE
2013­ - 2015
Massachusetts College of Art and Design, Boston, USA
MFA Fine Arts 3D - Mistrz Sztuk Pięknych 3D - Magister Sztuk Pięknych
 
2007­-2012
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska
Magister Sztuk Pięknych, dyplom z wyróżnieniem Wydział Rzeźby
 
2009­-2010
Akademia Sztuk Pięknych w Rzymie, Włochy
Wydział Rzeźby, roczne stypendium ERAZMUS
 
2006­-2009
Uniwersytet Warszawski, Polska
Magister Filologii Angielskiej
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski,
specjalizacja tłumaczeniowa i nauczycielska
 
2003­-2006
Uniwersytet Warszawski, Polska
Licencjat Filologii Angielskiej
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i  Edukacji Europejskiej,
Uniwersytet Warszawski, Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego
 
WYSTAWY
 

2016

- "Drgania", Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, Warszawa - wystawa solowa rzeźby i malarstwa

- "1000°C w rzeźbie" Pracowni Technik Odlewnictwa Artystycznego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria HOl, ASP Lodź

2015
- "Kształt piękna", Boston Arts Academy, Boston, MA, USA– wystawa solowa rzeźby i malarstwa
- “Humanscape" wystawa dyplomowa, Massachusetts College of Art, Boston, MA, USA
- “26 Aukcja Sztuki MassArt ", The Bakalar & Paine Galleries, Boston, MA, USA
- “Malarstwo i ceramika", Galeria dziekana, Massachusetts College of Art, Boston, MA, USA
 
2014
- “MassArt Show”, Boston City Hall, Boston, MA, USA
- “Graduate Show”, Massachusetts College of Art, Boston, USA
- “Sztuka umierania ", Chaffee Art Center, Rutland, Vermont, USA
- “Emerge Boston”, Menino Arts Center, Boston, MA, USA
 
2013
- “Talk To – salon dziel inspirowanych", Arnheim Galerie, MassArt, Boston, USA
 
2012
- “Ecce Homo – Oto Człowiek" obrona pracy dyplomowej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, Pałac główny
 
2011
- “Finaliści konkursu Artystyczna podróż Hestii”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, Polska
 
2010
                  -     - ”Reverse Fabrication” – wystawa zbiorowa w  Musée d'Art Moderne de BBergen, Norwegia –  kończąca międzynarodowe warsztaty ceramiczne
- “Lega’mi un Segno nel Parco” - wystawa zbiorowa w parku rzeźby Antiche Cave del Barco, Tivoli, w ramach współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie i MUSPAC - Museo d'Arte Contemporanea Sperimentale in l'Aquila – Muzeum Sztuki Współczesnej w Aquila, Włochy
- wystawa końcowo-roczna studentów Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, Włochy
 
2009
- Galeria Zepter, Warszawa - wystawa studentów wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarzadzania - wystawa studentów wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 
2008
- Centrum Olimpijskie, Warszawa - wystawa studentów wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
 
 
 
STYPENDIA/ REZYDENCJE /NAGRODY
2015
Rezydencja Artystyczna w  Centrum Rzeźby  “Carving Studio and Sculpture Center”, West Rutland, Vermont, USA
 
Stypendium FULBRIGHTA, Polsko Amerykańska Komisja FULBRIGHTA–(przyznane w dziedzinie sztuk wizualnych na studia w Massachusetts College of Art, Boston, USA)

 
2014 
Stypendium dziekana, Massachusetts College of Arts and Design, Boston, USA
 
2012
Wyróżnienie za rzeźbę dyplomowa "Ecce Homo", Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska
 
2011
Wyróżnienie za rzeźbę "Pragnienie", udział w wystawie finalistów 10 edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii, Państwowa Galeria Sztuki,  Sopot, Polska
 
2009­2010
Stypendium Erasmus – roczne studia na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, Włochy
Międzynarodowe warsztaty rzeźby w trawertynie "Lega'mi un Segno nel Parco", Tivoli Terme, Włochy 
 
 
 
 
ENGLISH
 
 
Artist - painter and sculptor from Warsaw (born in 1984).  Recipient of Fulbright Scholarship in 2013, she studied at the Massachusetts College of Art in Boston, USA, where she received her MFA  degree in May 2015. Her education is both artistic and linguistic, both in Poland and abroad. Earlier she received MA degree in English Philology at the Institute of Applied Linguistics - Warsaw University (2009); BA degree at the College of English Language Teacher Education- Warsaw University (2006); Master of Fine Arts degree at the Department of Sculpture - Academy of Fine Arts in Warsaw (2012); Erasmus scholarship at the Department of Sculpture - Academy of Fine Arts in Rome, Italy (2009/2010). She exhibited her works in Poland, Italy and USA.
Her paintings and sculptures revolve around the theme of human being, his interior emotions, life, psyche. Her most common topic is portrait, human face. She combines elements of realism with expressive, emotional quest for power of expression. As she says, „Form me, the human form is like a temple; a sphere of sacrum, which encompassed the richness of emotions and experiences. These states of mind are sources of exploration for me to seek those binding qualities that make us human. Sculpture and Painting is a way for me to convert intangible feelings into three-and two-dimensional forms.”
 
You can find more information here:
website: www.joannasokolowska.com
social media: FACEBOOK: JoannaSokolwska ART
INSTAGRAM: Joannasokolowska_art
YOUTUBE ART CHANNEL: Joanna Sokolowska ART
 
EDUCATION
2013­2015
Massachusetts College of Art and Design, Boston, USA
MFA Fine Arts 3D – FULBRIGHT SCHOLARSHIP
 
2007­2012
Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland
MFA program in Sculpture, Faculty of Sculpture
 
2009­2010
Academy of Fine Arts in Rome, Italy
Sculpture Department, Erasmus exchange program
 
2006­2009
University of Warsaw, Poland
MA program in English Philology, specialty in Teaching and Translating, Institute of Applied Linguistics, 

 
2003­2006
University of Warsaw, Poland
B.A program in English Philology, University College of English Language Teacher Education, Centre for Foreign Languages Teacher Training and European Education
 
 
EXHIBITIONS

2016

- "Vibrations", Art Center Fort Sokolnickiego, Warsaw - a solo exhibition of sculpture and painting

- "1000 ° C in the sculpture" Laboratory Technician Artistic Foundry at the Department of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Galeria hall, ASP łódz

2015
- “Shape of Beauty”, Boston Arts Academy, Boston, MA – SOLO EXHIBITION
- “Humanscape” MFA thesis Show, Massachusetts College of Art, Boston, MA
- “26th Annual MassArt Auction”, Paine and Bacalar Galleries, Boston, MA
- “Painting and Ceramics Show”, President's Gallery, Massachusetts College of Art,    Boston, MA
 
2014
- “MassArt Show”, Boston City Hall, Boston, MA
- “Graduate Show”, Massachusetts College of Art, Boston, MA
- “The Art of Dying”, Chaffee Art Center, Rutland, Vermont
- “Emerge Boston”, Menino Arts Center, Boston, MA, USA
 
2013
- “Talk To – A Salon of Paired Works”, Arnheim Gallery, MassArt, Boston, USA 

 
2012
- “Ecce Homo- Behold the Man” ­ defense of diploma work Academy of Fine Arts in  Warsaw, Krakowskie Przedmiescie 5, main Palace 

 
2011
- “Finalists of Artistic Hestia Journey competition”, National Gallery of Art, Sopot; 

 
2010
- “Reverse Fabrication” - Group exhibition in Vestlandske Kunstindustrimuseum – Museum of Modern Art in Bergen, Norway – ending international workshop in ceramics;
- “Lega’mi un Segno nel Parco” - Group Exhibition at the space of Antiche Cave del Barco, Tivoli, organized by Accademia di Belle Arti di Roma and M.U.S.P.A.C – Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea in l’Aquila, ending third edition of international sculpture workshop in travertine, Tivoli Terme, Italy;

- “Annual exhibition” – Group exhibition of students of Academy of Fine Arts in Rome­ Accademia di Belle Arti di Roma, Italy 

 
2009
- Zepter Gallery, Warsaw­ exhibition of students of Sculpture Faculty of Academy of Fine  Arts in Warsaw; 

- University of Warsaw, Marketing Faculty­ exhibition of students of Sculpture Faculty of Academy of Fine Arts in Warsaw 

 
2008
- Olympic Center, Warsaw­ exhibition of students of Sculpture Faculty of Academy of Fine Arts in Warsaw 

 
 
 
SCHOLARSHIPS /RESIDENCIES/HONORS AND AWARDS
2015    
Artist in Residence in the Carving Studio and Sculpture Center, West Rutland, Vermont, USA
 
FULBRIGHT Scholarship, Polish­US Fulbright Commission (to study and work at            Massachusetts College of Art, Boston, USA) 

 
2014
Dean’s Scholarship Massachusetts College of Arts and Design, Boston, MA
 
2012
Honor for the Thesis Sculpture “Ecce Homo”, Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland
 
Honor for the sculpture “Desire”, participation in the exhibition of finalist of the 10th Edition of Hesia Artistic Journey Competition, National Gallery of Art, Sopot, Poland
 
2011
 
 
2009-2010
Honor for the sculpture “Desire”, participation in the exhibition of finalist of the 10th Edition of Hesia Artistic Journey Competition, National Gallery of Art, Sopot, Poland
 
Scholarship to participate in the Erasmus Program – sculpture program in the Academy   of Fine Arts in Rome, Italy
International workshops in travertine stone "Lega'mi un Segno nel Parco", Tivoli Terme, Italy
 

Живопись для меня ...

Pasją, misją, miłością, spełnieniem, nieustannym rozwojem, rozmarzeniem

Твоя первая проданная картина?

Czy liczy się czas liceum, portret dla cioci która zawsze we mnie wierzyła i jako pierwsza go kupiła żebym nigdy się nie poddawała?

Меня вдохновляет ...

Drugi człowiek, sposób w jaki wyraża emocje niewerbalnie. Wzruszająca Muzyka. Natura i jej piękno.

Поделитесь своей любимой сентенцией

"“Art washes away from the soul the dust of everyday life.” - "Sztuka zmywa z duszy pył codziennego życia." (Pablo Picasso).

Когда вас последний раз приятно изумили

Kiedy mój profil w TouchofArt został opublikowany w kategorii "Rozchwytywani" - Pieknie dziękuję!

Тусовка не хороша без ...

Muzyki!

Хочу иметь больше ...

miejsca w pracowni :)

Тебе ночь нравится?

Taak, sprzyjają rozmyślaniom i wyciszeniu. Działać za to wole w dzień, przy świetle dziennym.

Обожаю, когда ...

Jakis mój obraz wzbudza czyjeś wzruszenie...

Кошка или собака?

Pies. Piesiunio. Kocham Piesiunie.

Если не можешь больше рисовать ...

więcej bym rzeźbiła :)

Любимое блюдо? ...

krewetki

Бах, Элвис или Мадонна

Bach

Бессмертие хочу провести ...

jako ktoś kto kocha i jest kochany

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję