Back to Top
Записывает на сервере...

On the works presented here Aleksander Grzybek says - 

"These silhouettes show a philosophical sense of life. 

A constant move towards the future. 

Decision is a personal matter, which leads to the beginning of pain"

 

Aleksander Grzybek mówi o pracach wystawianych tutaj -

"W sylwetkach tych widać filozoficzny sens życia.

Nieustanny ruch na drodze do przyszlości.

Wybór jest sprawą osobistą, prowadzacą do początku bólu."

 

 

 

Aleksander Grzybek - visual artist, born in Białystok, where he lives and works. He deals with painting and other art disciplines. In 1979 he graduated from the Institute of Artistic Education in Lublin in the studio of Marian Bogusz and Andrzej Kołodziejek. In the years 1975-1981 he exhibited with Grupa A.S., of which he co-founded (1975). He collaborated in the organization of Lublin Art Meetings (there are still projects at the Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa estate).

He has over a dozen individual exhibitions (including drawing and painting exhibitions in Łomża in the years: 1982, 1983, 2004 and 2018) and participation in over 30 group exhibitions, plein-airs and art competitions. His works are in the collections of the Podlasie Museum, the "Arsenal" Gallery in Białystok, the "Stopka" Social Press Studies Association in Łomża and in many private collections in Poland and abroad.

The main theme of his work is man. The human figure was reduced by the artist to a graphic sign and multiplied. The configurations of the silhouettes, showing the spiritual and emotional sides of the human psyche, are arranged in various compositional forms.

The artist works with children, teenagers and adults on a daily basis. He was a long-time art teacher at the Secondary School of Fine Arts in Supraśl. Currently, he is an art therapist and teacher in primary, secondary and post-secondary schools. He conducts workshops for teachers. He is one of the first art therapists.

Individual exhibitions from recent years: an exhibition of paintings and a film about the artist, "Angels of Master Alexander"; painting exhibition in Bonn; painting exhibition in New York; painting exhibition in Budapest; painting exhibition at the University Library in Białystok; the exhibition "Zza Horyzontem" at the Bialystok Puppet Theater; exhibition of paintings "Na Pewno Sto" at the Contemporary Art Gallery of the North-Masovian Museum.

 

Aleksander Grzybek - artysta plastyk, urodzony w Białymstoku, gdzie mieszka i pracuje. Zajmuje się malarstwem oraz innymi dyscyplinami sztuki. W 1979 roku ukończył Instytut Wychowania Artystycznego w Lublinie w pracowni Mariana Bogusza i Andrzeja Kołodziejka. W latach 1975-1981 wystawiał z Grupą A.S., której był współzałożycielem (1975). Współpracował przy organizacji Lubelskich Spotkań Plastycznych (do dzisiaj istnieją realizacje na osiedlu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Na swoim koncie ma kilkanaście wystaw indywidualnych (m.in. wystawy rysunku i malarstwa w Łomży w latach: 1982, 1983, 2004 i 2018) oraz udział w ponad 30 wystawach zbiorowych, plenerach i konkursach plastycznych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Podlaskiego, Galerii "Arsenał" w Białymstoku, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka" w Łomży oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Głównym tematem jego twórczości jest człowiek. Postać ludzka została przez artystę sprowadzona do znaku graficznego i zmultiplikowana. Konfiguracje sylwetek, obrazujące duchowe i emocjonalne strony ludzkiej psychiki, układają się w różne kompozycyjne formy.

  • Wystawy indywidualne z ostatnich lat:
  • wystawa malarstwa i film o artyście "Anioły Mistrza Aleksandra";
  • wystawa malarstwa w Bonn;
  • wystawa malarstwa w Nowym Jorku;
  • wystawa malarstwa w Budapeszcie;
  • wystawa malarstwa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku;
  • wystawa "Zza Horyzontem" w Białostockim Teatrze Lalek;
  • wystawa malarstwa "Na Pewno Sto" w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego.

Живопись для меня ...

Твоя первая проданная картина?

Меня вдохновляет ...

Поделитесь своей любимой сентенцией

Когда вас последний раз приятно изумили

Тусовка не хороша без ...

Хочу иметь больше ...

Тебе ночь нравится?

Обожаю, когда ...

Кошка или собака?

Если не можешь больше рисовать ...

Любимое блюдо? ...

Бах, Элвис или Мадонна

Бессмертие хочу провести ...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję