Back to Top
Wird auf dem Server gespeichert...
Urodziłem się u stóp Karkonoszy.Ich widok,bliskość od zawsze działa na mnie hipnotycznie i jak karkonoskie mgły wdziera się z szumem i hukiem górskich potoków do moich obrazów.Pozostawiając ślad miejsc,w których jak gdyby namaszczony przez naturę,po wielokroć doznawałem niemal mistycznych przeżyć

 Ryszard Tyszkiewicz mieszka i tworzy w Jeleniej Górze. Uczeń Jerzego Dudy-Gracza w latach 1980-81.  Jego dzieła gościły na wielu wystawach w Polsce i za granicą. Tyszkiewicz jest przykładem artysty, który żyje ze swojej pasji i talent. Obrazy Ryszarda Tyszkiewicza jak pisze Anna Trojanowska „To świat stylowych, pieczołowicie układanych bukietów ,  małych  miejskich targowisk, snujących się wolno po szerokich ulicach bryczek i spacerowiczów. Ten styl wprowadza do salonu bądź sypialni wytworną klasykę.  Podnosi prestiż wnętrza, uszlachetnia  je.  Obrazy te są charakterystyczne dla osób zdecydowanych, poszukujących wyrazu dla swoich fascynacji pięknem w poetyckiej formie. Wnętrze z tak dobranymi obrazami nie może zostać niezauważone. Cisza i spokój malujące się w tych nastrojowych kompozycjach pozwalają zapomnieć o ulicznych korkach, smogu bezdusznych przydrożnych reklamach. Łagodzą emocje i codzienne napięcia. Oczyszczające jak deszcz spadający na wybrukowaną 19-stowieczną uliczkę”. Osoby które zetknęły się z obrazami Ryszarda Tyszkiewicza niejednokrotnie powracają wspomnieniami do jego nostalgicznych 19-stowiecznych, przesyconych magią zatrzymanego czasu widoków miast, zharmonizowanych  pejzaży, kompozycji kwiatowych oraz dzieł powstałych wskutek obserwacji wnętrza i analizy psychologicznej autora, nazwanych „Obrazami duszy”.

Kamila Polańska-Głowacz

 

 Malarstwo Ryszarda Tyszkiewicza mieści się w kategoriach tradycyjnej estetyki. Dekoracyjny charakter swojej sztuki deklaruje sam artysta kokieteryjnie mówiąc, że jego obrazy „są dziełami samymi w sobie, spełniać mają przede wszystkim rolę wizualną”. Nie chce, „aby coś sugerowały, o czymś mówiły, krzyczały, o coś walczyły. Wolne są od ukrytych symboli”. I wbrew deklaracjom prezentuje obrazy-preteksty dla ujawniania wewnętrznego świata: sentymentalnie poetyckiego, bądź przesyconego erotyką, bądź purystycznie monochromatycznego, gdzie z reliefowej struktury wyłaniają się przedmioty znane, lecz wyrwane z kontekstu uzyskują nowe znaczenia.

Ponad trzydzieści lat doświadczeń warsztatowych zaowocowało sprawnością techniczną i sporym zakresem możliwości artysty. W „Powidokach retrosentymentalnych” znajdziemy formalne odniesienia do XIX-wiecznych mistrzów (kwiaty, pejzaże), w architektonicznej części cyklu – flirt z impresjonistami, w „Obrazach duszy” ciekawą technikę własną, bliższą warsztatowi rzeźbiarza, bazującą na klejach, farbach, żywicach grubo kładzionych pędzlem, opracowywanych rylcem, traktowanych papierem ściernym i szlifierką. Zwłaszcza te 
z elementami architektury – wysmakowane kolorystycznie reliefy, monochromatyczne i subtelne.

Malarstwo Ryszarda Tyszkiewicza odpowiada silnie zakorzenionym tradycyjnym metodom wartościowania sztuki. Artysta łatwo trafia w gust odbiorcy szukającego w sztuce ukojenia, łagodności i odpoczynku dla oczu, ucieczki od trudnej codzienności.

Bożena Danielska, historyk sztukiWystawy indywidualne

1981-Teatr im C.K. Norwida,BWA,Jelenia Góra

1983-Klub MPiK-Salon na Antresoli,Jelenia Góra

1987-Galeria Sztuki Współczesnej,Jelenia Góra

1988-Galeria Test,Wrocław

1990-Galeria PSP,Zielona Góra

1991-Galeria Arte,Poznań

1994-Galeria Arkada,Wrocław

1994-Galeria Promocje ODK,Jelenia Góra

1997-Galeria Banku Śląskiego,Jelenia Góra

2001-Galeria Studio 13-Bamberg,Niemcy

2005-Wystawa Malarstwa-Frankfurt  nad Menem,Niemcy

2011-klub VIS-A-VIS,Kraków

2013-"Sen o ogrodach"-Galeria Promocje ODK,Jelenia Góra

2013-"Cervus Magnificus"-Galeria Małych Form,Jelenia Góra

 

Wystawy zbiorowe:

1978-DK Gencjana,Jelenia Góra

1980-II Wystawa PGT,Kowary

1980-II Wystawa Grupy Młodych-BWA,Jelenia Góra

1981-Wystawa grupy Zadra-KMPiK,Jelenia Góra

1982-Wystawa grupy Zadra-Muzeum WiP,Jelenia Góra

1985-Aktualności Plastyki Dolnośląskiej-Awangarda BWA,Wrocław

1987-Muzeum Okręgowe,Jelenia Góra

1993-Prezentacje-BWA,Jelenia Góra

1997-Mój Pejzaż-I Ogólnopolski Konkurs Malarski.Galeria C,Ciechanów

2000-"Dom"-wystawa malarstwa z Małgorzatą Sarzyńską-Galeria Promocje ODK,Jelenia Góra

2000-Karkonosze w malarstwie-Galeria Promocje ODK,Jelenia Góra

2006-Stowarzyszenie  Nowy Młyn w Szklarskiej Porębie-Muzeum Nadwiślańskie-Galeria Letnia,Kazimierz Dolny

2006-Obrazy z Europy-Wiedeń,Austria

2007-''Co nowego we młynie?''-Stowarzyszenie Nowy Młyn Kolonia Artystyczna -Dom Carla i Gerharda Hauptmannów,Szklarska Poręba

2008- Nowy Młyn 2008-Przegląd Sztuki Artystów Stowarzyszenia Nowy Młyn -Dom Carla i Gerharda Hauptmannów ,Szklarska Poręba

2008/09-Wokół Jeleniej Góry-BWA,Jelenia Góra

2009-Nowy Młyn Zaprasza- IV Przegląd Sztuki Artystów Stowarzyszenia Nowy Młyn Kolonia Artystyczna -Dom Carla i Gerharda Hauptmannów,Szklarska Poręba

2010-Jesień w Nowym Młynie-Stowarzyszenie Nowy Młyn Kolonia Artystyczna-Dom Carla i Gerharda Hauptannów,Szklarska Poręba

2011-Nowy Młyn 2011-Przegląd Sztuki Artystów Stowarzyszenia Nowy Młyn Kolonia Artystyczna, Szklarska Poręba

2012-Znaki czasu.Zapisy przestrzeni -Wystawa jubileuszowa- 35 lat BWA,Jelenia Góra

2012-Impresje Jeleniogórskie-Stowarzyszenie Nowy Młyn Kolonia Artystyczna- Galeria Małych Form-Książnica Karkonoska,Jelenia Góra

2013-Wystawa Współcześni Artyści w Karkonoszach-Centrum Sztuki,Pałac Staniszów

 

  Ryszard Tyszkiewicz live and works in Jelenia Góra. Apprentice of Jerzy Duda-Gracz during 1980-81. His works were showed on many expositions in Poland and abroad. Tyszkiewicz is example of artist who makes for a living from his passion and talent. Pictures of Ryszard Tyszkiewicz, as Anna Trojanowska writes is “A world of stylish, carefully composed buquets, small town markets, slowly maundering chaices and strollers on broad streets. This style introduces exquisite class into the living room or bedchamber. It make the interiors more prestigious, ennobles it. Those pictures are specific for decided people, people searching for expression of their fascination over beauty in a poetic form. Interiors with carefully selected pictures cannot be unnoticed. Quietness and peace of this compositions help us to forget about gridlocks, pollution and soulless commercial billboards. They ease emotions and everyday tensions. Purifying like rain falling down on paved XIX century street”. People who encountered paintings of Ryszard Tyszkiewicz are often coming back to nostalgic XIX century, filled with magic of halted time, pictures of towns, harmonic landscapes, flower compositions and works created as a result of observation of the inside and psychological analysis of the author called “Obrazy duszy” (“Pictures of the Soul”).

Kamila Polańska-Głowacz Painting of Ryszard Tyszkiewicz contains in categories of traditional aesthetics. Decorative character of his art is declared by the artist himself by coquettishly saying that his paintings “are a works intrinsically, first of all they need to fulfill their visual role”. He do not want them to “suggest something, speaking, shouting or fighting for something. They are free from hidden symbols”. And contratry to his declarations he present paintings-excuses for revealing inside world: sentimentally poetic or filled with erotic or even purist monochromatic where from relief structure come out thigns known to us but broken out of the context and with new meaning.

Over 30 years of experience resulted in technical proficiency and broad range of skills. In “Powidoki retrosentymentalne” we can found formal references to 19th century masters (flowers, landscapes), in architectonic part of the series – flirt with impressionists, in “Obrazy Duszy” curious personal technique, closer more to sculpting than to painting, based on glues, paints, thickly applied resins, worked with stylus, sandpaper and grinder. Especially the pieces with architecture – refined colorful reliefs, monochromatic and subtle.

Painting of Ryszard Tyszkiewicz responds to strongly rooted traditional methods of valuing the art. Artist is easily appealing to the taste of the customer who is searching for art which will give him alleviation, gentleness and rest for the eyes, escape from harsh reality.

Bożena Danielska, art historianMalerei ist für mich...

Wie war Ihr erstes verkauftes Bild?

Mich inspiriert...

Teilen Sie Ihren Lieblingsspruch mit uns

Erzählen Sie uns, wann Sie zum letzten Mal positiv überrascht wurden

Es ist keine gute Party ohne...

Ich möchte mehr...

Mögen Sie Nächte?

Ich liebe es ...

Katze oder Hund?

Wenn Sie nicht mehr länger malen könnten, dann...

Lieblingsessen? ...

Bach, Elvis oder Madonna

Wenn ich unsterblich wäre, wäre ich gerne...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję