Back to Top
Wird auf dem Server gespeichert...
Malarstwo to całe moje życie. Malowanie jest dla mnie lekarstwem na bolączki dnia codziennego, formą autoterapii jak również szczęściem, zabawą ale przede wszystkim sposobem na życie i najważniejszą formą komunikacji z ludźmi. Sztuka to nic innego jak dialog między twórcą a odbiorcą i dzięki tej interakcji może zaistnieć w świecie fizycznym jak i metafizycznym. Zawodowo zajmuję się również malarstwem ściennym, projektowaniem i dekoracją wnętrz. Więcej znajdziecie o mnie na: http://aonefilim.wixsite.com/annaosiecka

Anna Osiecka urodzona w 1984 roku w Krakowie, Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z tytułem magistra sztuki na kierunku malarstwo. Obrazy artystki zdobią kolekcje w zbiorach krajowych i zagranicznych.

Tematami przewodnimi w moich pracach malarskich są spirale, wiry, cyklony i okręgi, które symbolizują przemiany, drogi, niepewności, ale i zarazem są symbolami stałości i oczywistości. Reprezentują ponad czasoprzestrzenne wartości, które stanowią dla mnie oś egzystencji w wymiarze psychicznym i duchowym. Malując obraz, odkrywam nowe wewnętrzne i zewnętrzne terytoria, poznaję zarówno siebie, jak i świat, który mnie otacza. Z każdym krokiem rośnie nadzieja, że, jestem coraz bliżej „tajemnicy”, która ukrywa się gdzieś za horyzontem. Życie jest wielką niewiadomą, nigdy nie wiemy co nas czeka za kolejnymi drzwiami. Nowe wyzwania, przeszkody i trudności, przeplatają się z chwilami wytchnienia i jeszcze krótszymi momentami szczęścia. Taka też jest i natura ludzka, jesteśmy pełni sprzeczności. Chaotyczni, a zarazem uporządkowani, pełni wad, jak i zalet, mamy w sobie dobro i zło. Nie ma koloru bez światła, nie ma światła bez ciemności. Z tymi przeciwstawnościami jesteśmy kompletni. W swoich obrazach ukazuję więc przemyślenia na temat świata i natury ludzkiej. Zadaję pytania o przyszłość i przeszłość. Posługuję się językiem plastycznym. Dzięki niemu mogę się w pełni komunikować z drugim człowiekiem i jego otoczeniem. Robię to, ponieważ nie potrafię nazwać słowami tego, co widzę wewnętrznie. Przelanie tych myśli na płótno jest jedynym co mogę zrobić, by je wyrazić.

Biografia:

ur 6.11.1984 w Krakowie

W latach 2008 - 2013 i 2013 - 2017 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dyplomy z rysunku w pracowni prof. Bogusławy Bortnik - Morajdy, malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i malarstwa ściennego w pracowni prof. Romana Łaciaka

Wystawy:

Od 15 – 24 Listopad 2019. Uczestnictwo w II Krakowskim Salonie Stuki organizowanym przez Fundację F.A.I.T i Krakowskie Biuro Festiwalowe w Pałacu Sztuki, Plac Szczepański 4, Kraków

Od 10 Październik do 17 Listopad 2019. (przedłużona do 15 grudnia 2019). Wystawa zbiorowa "Polska Geometria. Tradycja i Współczesność" w muzeum sztuki współczesnej Milan Dobeš Museum, ul. Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Czechy

14 Czerwiec do 1 Sierpień 2019. Wystawa autorska "Harmonia Przeciwieństw"
Organizowana przez: Galerię Wiele Sztuki z patronatem Mecenasa Sztuki - Stołecznej Estrady w
Restauracji - Galerii Fontanna ul. Rybaki 3, 00-221 Warszawa

Grudzień 2018 - Wrzesień 2019 Cykliczna Wystawa zbiorowa " Art Walk " w Menduina Schneider
Art Gallery, 366 West 7th Street, Los Angeles - San Pedro - California, USA

1 - 30 Listopad 2018. Wystawa autorska "Anna Osiecka Solo Show" w Menduina Schneider Art Gallery, 366 West 7th Street, Los Angeles - San Pedro - California, USA

9 Marzec do 20 Maj 2018 Uczestnictwo w II Przeglądzie Sztuki Współczesnej "Nowa Awangarda" Wyróżnienie na wystawie pokonkursowej w Galeria Szyb Wilson, Katowice ul. Oswobodzenia 1

3 Sierpień do 5 Wrzesień 2017 Wystawa autorska "Strefa Ciszy" Kraków galeria RIO ul. Św. Jana 2

19 Czerwiec do 30 Lipiec 2015 Uczestnictwo w wystawie "Tabu" Radom ul. Traugutta 31/33 w Galeria Łaźnia

4 - 6 Czerwiec 2014 Uczestnictwo w wystawie "Zielnik" na zamku w Otmuchowie

Czerwiec 2011 Uczestnictwo w wystawie „Partytury Graficzne” Dwór Czeczów

Kwiecień 2011 Uczestnictwo w wystawie „Partytury Graficzne” Galeria Pauza

Marzec 2011 Uczestnictwo w warsztatach „Partytury graficzne” realizowanych przez ASP w Krakowie i Krakowską Akademie Muzyczną

21 Stycznia do 15 Lutego 2011 – „Rytmy i Rytuały” Wystawa Prac studentów i doktorantów ASP w Krakowie, Wydz. Malarstwa, pracownia rysunku dr hab. Bogusławy Bortnik – Morajdy oraz Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej (Muzeum Sztuki Współczesnej – oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Dom Gąski, Dom Esterki, Rynek 4/5

Czerwiec 2010 Udział w wystawie prac studentów ASP w Krakowie pt. „Afryka sztuka/etnografia” Muzeum Etnograficzne w Krakowie im. Seweryna Udzieli w pracowni rysunku Bogusławy Bortnik – Morajdy

Kwiecień 2010 Projekt konkursowy „Moja przestrzeń” realizowany w Pracowni nr. IV na wydziale Malarstwa ASP w Krakowie – uczestnictwo w wystawie galeria Floriańska 22

                                                              ***

Anna Osiecka born in 1984 in Krakow, graduate of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow with a master's degree in the field of painting. The artist's paintings decorate collections in domestic and foreign collections.

The leading themes in my paintings are spirals, whirlpools, cyclones and circles that symbolize changes, roads, uncertainties and, at the same time, are symbols of constancy and obviousness. They represent the spatio-temporal values that are for me the axis of existence in the psychic and spiritual dimension.
By painting a picture, I discover new internal and external territories, I get to know myself and the world that surrounds me. With each step grows the hope that I am getting closer to the "secret" that is hiding somewhere beyond the horizon. Life is a great unknown, we never know what awaits us next door. New challenges, obstacles and difficulties are interwoven with moments of respite and even shorter moments of happiness. That is also human nature, we are full of contradictions. Chaotic and at the same time orderly, full of flaws as well as advantages, we have good and evil in us. There is no color without light, no light without darkness. We are complete with these opposites. In my paintings, therefore, I show my thoughts about the world and human nature. I ask questions about the future and the past. I use artistic language. Thanks to him, I can fully communicate with other people and their surroundings. I do it because I can not name what I see internally in words. Sending these thoughts on canvas is the only thing I can do to express them.

Biography:

born on 6.11.1984 in Krakow
In the years 2008 - 2013 and 2013 - 2017 studies at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow.
Diplomas from drawing in the studio of prof. Boguslawa Bortnik - Morajda, painting in the studio of prof. Andrzej Bednarczyk and wall painting in the studio of prof. Roman Łaciak

Exhibitions:

From 15 - 24 November 2019. Participation in the II Krakow Salon of Art, organized by the F.A.I.T Foundation and Krakow Festival Office at the Palace of Arts, Plac Szczepański 4, Krakow

From October 10 to November 17, 2019. (Extended until December 15, 2019). Collective exhibition "Polish Geometry. Tradition and Contemporary Art" in the contemporary art museum Milan Dobeš Museum, ul. Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Czech Republic

From June 14 to August 1, 2019. Author's exhibition "Harmony of Opposites" Organized by: the Wiele Sztuki Gallery with the patronage of the Patron of the Art-Capital of Estrada in the Restaurant - Galeria Fontanna ul. Rybaki 3, 00-221 Warsaw

​From December 2018 - September 2019 Group exhibition "Art Walk" at Menduina Schneider Art Gallery, 366 West 7th Street, Los Angeles - San Pedro - California, USA

From November 1 to November 30, 2018. Author's exhibition "Anna Osiecka Solo Show" at Menduina Schneider Art Gallery, 366 West 7th Street, Los Angeles - San Pedro - California, USA

From March 9 to May 20, 2018 Participation in the II Review of Contemporary Art "New Awangarda". Distinction at the post-competition exhibition. Szyb Wilson Gallery. Katowice, ul. Liberation 1

From 3 August to 5 September 2017 Author's exhibition "Zone of Silence" Krakow gallery RIO ul. St. Jana 2 

From 19 June to 30 July 2015 Participation in the "Taboo" exhibition in Radom, ul. Traugutta 31/33 in Galeria Łaźnia 

4 - 6 June 2014 Participation in the "Herbarium" exhibition at the Otmuchów castle

June 2011 Participation in the exhibition "Graphic Scores" Dwór Czeczów

April 2011 Participation in the exhibition "Graphic Scores" Galeria Pauza

March 2011 Participation in the workshop "Graphic scores" realized by the Academy of Fine Arts in Krakow and the Krakow Music Academy

21 January to 15 February 2011 - "Rhythms and Rituals" Exhibition of the Works of students and PhD students at the Academy of Fine Arts in Krakow, Department Painting, drawing workshop dr hab. Boguslawy Bortnik - Morajda and the Art Department of the Radom University of Technology (Museum of Contemporary Art - a branch of the Jacek Malczewski Museum in Radom. Dom Gąski, Dom Esterki, Rynek 4/5

June 2010 Participation in the exhibition of works of students of the Academy of Fine Arts in Krakow "Afica, art and etnography" The Ethnographic Museum in Krakow of Seweryn Udziela in the drawing studio of Bogusława Bortnik – Morajda

April 2010 The "My Space" competition project carried out at Pracownia nr. IV at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow - participation in the exhibition Florianska Gallery 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malerei ist für mich...

Wie war Ihr erstes verkauftes Bild?

Mich inspiriert...

Teilen Sie Ihren Lieblingsspruch mit uns

Erzählen Sie uns, wann Sie zum letzten Mal positiv überrascht wurden

Es ist keine gute Party ohne...

Ich möchte mehr...

Mögen Sie Nächte?

Ich liebe es ...

Katze oder Hund?

Wenn Sie nicht mehr länger malen könnten, dann...

Lieblingsessen? ...

Bach, Elvis oder Madonna

Wenn ich unsterblich wäre, wäre ich gerne...

Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Cookies (wykorzystanie przez stronę plików cookies) oraz Politykę Prywatności (w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO)

Akceptuję