Informationen über den Künstler:

Biographie:

 Adam Piotr Rutkowski - urodzony w Płocku. Artysta malarz i architekt krajobrazu. Twórca autorskich projektów artystycznych, organizator i kurator wystaw i plenerów malarskich. Absolwent malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie (2013).  Dyplom w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Ważnym pedagogiem w procesie kształtowania jego postawy twórczej był prof. Jan Rylke, u którego studiował rysunek i malarstwo w latach 1994-1999.

Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków, członek OW ZPAP i OW SARP. Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Warszawski Pejzaż”, zorganizowanego przez Fundację Sztuki Polskiej Art Gersonica w ramach projektu "Warszawa. Miasto sztuki. Miasto artystów" w 2014 roku oraz laureat Nagrody Internautów na 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień" 2015.  W swoim dorobku artystycznym ma udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Tworzy w kilku technikach malarskich, a jego ulubioną jest olej na płótnie. Tworząc - poszukuje i eksperymentuje. Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i na świecie.  Mieszka i tworzy w Warszawie.

Ważniejsze wystawy indywidualne i  zbiorowe:

o   2021 - Galeria DAP3 OW ZPAP w Warszawie

o   2021 - Galeria Metamorfozy w Warszawie

o   2020 - Galeria Suszarnia Centrum Kultury Browar B. we Włocławku

o   2020 - Galeria Domu Artysty Plastyka w Warszawie

o   2020 - Galeria Synagoga w Barczewie

o   2020 - Ośrodek Edukacyjno - Muzealny "Świętokrzyski Sztetl" w    Chmielniku

o   2019 - Galeria BWA w Skierniewicach

o   2019 - Pałac Walewskich w Walewicach

o   2019 - Sala Lustrzana Pałacu Zamoyskich w Warszawie

o   2019 - Wystawa indywidualna „Barwy emocji” w ramach Nocy Muzeów, Magazyn Sztuk w Warszawie

o   2019 - Wystawy w ramach projektów Power of Art Niebieski i Power of Art Zielony, Koneser, Warszawa

o   2018 - Wystawa indywidualna „Koloryty przestrzeni”, CJNJ Galeria w Warszawie

o   2017 - Arte Hotel w Zamościu

o   2017 - Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie

o   2017 - Galeria Stalowa w Warszawie

o   2016 - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

o   2016 - Wystawa indywidualna „Tela cosmica”, Galeria Villa di Papiano, Lamporecchio, Italy

o   2015 - Wystawa ”Bielska Jesień”, Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

o   2015 - Wystawa indywidualna „Szukając…” w Galerii Pasja w Chełmie

o   2015 - Galeria Prom Kultury Saska Kępa w Warszawie

o   2015 - Wystawa indywidualna „Idę, szukam, dążę do…”  Galeria Art Loch w Kazimierzu Dolnym

o   2014 - Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

o   2014 - Galeria Lufcik DAP w Warszawie

 

 Współpraca z galeriami:

  • DESA Unicum
  • Galeria Sztuki Agra Art
  • Galeria Sztuki Art in House
  • Galeria ART OW ZPAP
  • Galeria i Dom Aukcyjny NEXT
  • Dom Aukcyjny Rempex
  • Galeria Sztuki Stalowa 
  • Galeria Xanadu
  • Mazowiecki Dom Aukcyjny

 

English:

 Adam Piotr Rutkowski - born in Płock. Painter and landscape architect. Creator of original artistic projects, organizer and curator of exhibitions and open-air paintings. Graduated University, the Faculty of Arts in Lublin (2013). Diploma in the studio of prof. Jacek Wojciechowski defended with a very good result with distinction. An important teacher in the process of shaping his creative attitude is also prof. Jan Rylke who taught him drawing and painting in years 1994-1999.

President of the Warsaw Association of Artists, member of the OW ZPAP and OW SARP. Finalist of the "Warsaw Landscape" National Painting Competition organized by the Polish Art Foundation Art Gersonica, as part of the project: "Warsaw. City of Art. City of Artists", in 2014. Laureate of the Internet Users' Prize at the 42nd Painting Biennale "Bielska Jesień" 2015. Among his artistic achievements there are several dozen collective and individual exhibitions. He creates in several painting techniques and his favourite one is oil on canvas. He has been constantly searching and experimenting. His works are in many private collections in Poland and abroad. He lives and creates in Warsaw.

 Major individual and collective exhibitions:

o 2021 - DAP3 OW ZPAP Gallery in Warsaw

o 2021 - Metamorfozy Gallery in Warsaw

o 2020 - Suszarnia Culture Center Browar B. Gallery in Włocławek

o 2020 - DAP1 OW ZPAP Gallery in Warsaw

o 2020 - Synagoga Gallery in Barczewo

o 2020 - Education and Museum Center "Świętokrzyski Shtetl" in Chmielnik

o 2019 - BWA Gallery in Skierniewice

o 2019 - Walewski Palace in Walewice

o 2019 - Mirror Room of the Zamoyski Palace in Warsaw

o 2019 - Individual exhibition "Colors of emotions" as part of the Night of Museums, Art Magazine in Warsaw o 2019 - Exhibitions as part of the Power of Art Blue and Power of Art Green projects, Koneser, Warsaw

o 2018 - Individual exhibition 'Colors of Space', CJNJ Gallery in Warsaw

o 2017 - Arte Hotel in Zamość

o 2017 - Polish Chamber of Commerce in Warsaw

o 2017 - Stalowa Gallery in Warsaw

o 2016 - Polish Army Museum in Warsaw

o 2016 - Individual exhibition "Tela cosmica", Villa di Papiano Gallery, Lamporecchio, Italy

o 2015 - Exhibition "Bielska Jesień", Bielska  Gallery BWA in Bielsko-Biała

o 2015 - Individual exhibition ‘’Looking for ...’’ Pasja Gallery in Chełm

o 2015 - Prom Kultury Gallery Saska Kępa in Warsaw

o 2015 - Individual exhibition "I'm going, I'm looking for, I'm striving for ..." Art Loch Gallery in Kazimierz Dolny

o 2014 - Museum of Hunting and Riding in Warsaw

o 2014 - Lufcik DAP Gallery in Warsaw

 

Cooperation with galleries:

- DESA Unicum

- Agra Art Gallery

- Art in House Gallery

- Stalowa Art Gallery

- NEXT Gallery

- ART OW ZPAP Gallery

- Rempex Gallery

- Xanadu Gallery

- Masovian Auction House