ASENSIR_ _
Sois informé de mes nouveaux tableaux.: _ ASENSIR_ udostępnij >

Information sur artiste:

ENG: I am a 23-year-old self-taught artist. I live in Poland.   

I create under a pseudonym, because I think that the recipient should fully focus on the images and thoughts contained in my works, it also helps me create without "brakes". My goal is to convey, through art, how I look at the world, how I try to understand it, and to show the world and life through emotions. 

Painting series

"Alternative painting" - A series focused on emotions. An attempt to show through the expression and surrealism the darker part of the subconscious, as well as emotions, fears and thoughts that are deeply hidden in each of us.

"limbo"

The "limbo" series is a way to capture emotions and a way to show through expression thoughts that accompanying me while creating this series, but the recipient can see in them his own emotions and thoughts with which he struggles.

"Nothingness" - The abstract series, which is an attempt to express with symbols what is incomprehensible to the human mind. Search direction in this series are issues such as life and death, spirituality, sense of existence, but also the universe, time and space. Issues that are difficult for us to understand and illustrate, so I attempted to express and describe this search using abstract art.

POL: Jestem 23-letnim artystą samoukiem. Mieszkam w Polsce.   

Tworzę pod pseudonimem, ponieważ uważam, że odbiorca powinien w pełni skupić się na obrazach oraz na myślach zawartych w moich pracach, pomaga mi to również tworzyć bez "hamulców". Moim celem jest oddanie poprzez sztukę tego, jak patrzę na świat, jak próbuję go zrozumieć oraz ukazanie świata i życia poprzez emocje. 

Cykle malarskie

"Alternative painting" - Cykl skupiający się na emocjach. Próba ukazania poprzez ekspresję oraz surrealizm ciemniejszej części podświadomości, oraz emocji, lęków i myśli, które są głęboko ukryte w każdym z nas.

"limbo"

Cykl „limbo” jest próbą uchwycenia emocji oraz sposobem na ekspresyjne ukazanie konkretnych myśli, towarzyszących mi podczas tworzenia tej serii obrazów, jednak odbiorca może dostrzec w nich swoje własne emocje i myśli, z którymi się zmaga.

"Nothingness" - Abstrakcyjny cykl, który jest próbą wyrażenia za pomocą symboli tego, co niezrozumiałe dla ludzkiego umysłu. Kierunkiem poszukiwań w tej serii są zagadnienia takie jak życie i śmierć, duchowość, sens egzystencji, ale również ogrom wszechświata, czas i przestrzeń. Kwestie, które są dla nas trudne do zrozumienia i zobrazowania, więc podjąłem próbę wyrażenia oraz opisania tych poszukiwań przy użyciu sztuki abstrakcyjnej.

Biographie:

See "about"