Pękacz Marek
Stay informed about my newest paintings!: Marek Pękacz udostępnij >

About the Artist:

Biography:

Marek Pękacz Malarz i naukowy fantasta. Strefę swojej prywatności rozciąga nawet na przedmioty które tworzy.

 

W swoim malarstwie łączy najwyższej klasy biegłość techniczną z koncepcjami inspirowanymi światem nauki. Treści ukryte w przedmiotach stanowią tylko w części tekst otwarty. Zawsze pozostawia w swoich rękach klucz do całkowitej deszyfracji swoich dzieł, co pozwala mu nigdy nie rozstawać się ze swoim dziełem.

 

Część treści ukryta jest w formie metaobrazu namalowanego farbą widoczną tylko wświetle UV. Innym razem są to symbole, kod binarny, bądź tekst zapisany literami z jego własnego alfabetu. Łączy sztukę konceptualną z klasycznym malarstwem, czasem z rzeźbą i sztuką użytkową.

 

Swoje obrazy nazywa OBIEKTAMI. Zawierają one szeroki opis idei w postaci otwartego tekstu, a także zaszyfrowaną część, ukrytą w obrazie. Dodatkowo tworzy warstwę z metaobrazem widocznym tylko w utrafiolecie, który najczęściej jest graficzną syntezą IDEI, będącej clou danego obiektu.

 Hiperrealistyczne obrazy traktuje jako opakowania dla swoich idei.

 

 

 

"Marek Pękacz , a Painter and a scientific fantasist. He extends his privacy zone to the items he creates. In his painting he combines first-class technical proficiency with the concepts inspired by the world of science.

 

Content hidden In the objects represents only a part of the open text. He always leaves in his hands the key to the complete decryption of his works, which allows him never to part with his work.

 Some content is hidden in the form of metapicture painted in ink visible only under UV light. Another time these are symbols, binary or text written with letters of its own alphabet. He combines conceptual art with classical painting, sometimes with sculpture and applied arts.

He calls his paintings OBJECTS. They contain a comprehensive description of the idea in the form of plain text, as well as an encrypted part, hidden in the image. In addition, he creates a layer of metaimage visible only in ultraviolet light, which is usually a graphic synthesis of IDEA, which is the clou of of the object.

Hyper-realistic images are treated as packaging for his ideas."