• Invisibilium No2 - IV Witold Abako
powiększ obraz