• Invisibilium No2 - III Witold Abako
powiększ obraz