• Invisibilium No2 - VI Witold Abako
powiększ obraz